Odaberite

Akti sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec:

 1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2020. do 31. prosinac 2020. godine
 2. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2020. do 31. prosinac 2020. godine
 3. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 2021. godini
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu
 5. Odluka o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Petrijanec
 6. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
 7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Petrijanec
 8. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu
 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2020. godinu
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2020. godinu
 12. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Petrijanec za 2020. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Petrijanec za 2020. godinu
 14. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 16. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2020. godini
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2020. godini
 18. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 19. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 1141 k.o. Družbinec
Skip to content