Odaberite

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 04/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz418.pdf

 

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 04/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz418.pdf

 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 04/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz418.pdf

Skip to content