Odaberite

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Općina Donja Voća, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Bednja i Grada Lepoglave

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o uspostavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općina Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

Zaključak o davanju ponude za sklapanje Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora dječjeg vrtića u Petrijancu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3420.pdf

 

Skip to content