Odaberite

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Petrijanec koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća).

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka: Jelena Kostanjevac, administrativno računovodstveni referent
Adresa: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec
E-mail: jelena@petrijanec.hr

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Uputa o privoli za ispitanika
Privola za web stranice
Izjava ispitanika o privoli (suglasnosti)

 

Skip to content