Odaberite
Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode TUČA na području Općine Petrijanec

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Zakon, »Narodne novine«, broj 16/19), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Petrijanec nastala šteta od prirodne nepogode TUČA da podnesu prijavu štete Općini Petrijanec.
Prirodna nepogoda TUČA proglašena je Odlukom o proglašenju prirodne nepogode TUČA Župana Varaždinske županije na području Općina: Maruševec, Petrijanec i Sračinec (KLASA: 920-03/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-23-4 od 29. lipnja 2023.) kojom su na navedenom području nanesene velike materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama, opremi, javnoj infrastrukturi i to dana 23.06.2023. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete
– za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)
– za štete na stambenim, gospodarskim objektima dostaviti fotografije oštećenja (nije obavezno)

Za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima, u obrascu PN potrebno je navesti naziv OPG-a i MIBPG te u opisu imovine navesti sljedeće:
– za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi
– površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura
– postotak oštećenja pojedine kulture

Potpune i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-maila Općine Petrijanec: biserka@petrijanec.hr ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, Petrijanec ili poštom na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva.

 

 

Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode TUČA na području Općine Petrijanec

 

Obrazac PN

Skip to content