Odaberite
Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode od suše na području Općine Petrijanec

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-suše za područje Općine Petrijanec da prijave štetu. Prirodna nepogoda od suše proglašena je Odlukom Župana Varaždinske županije na području Gradova: Ludbreg, Varaždinske Toplice i Novi Marof te Općina: Donja Voća, Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Maruševec, Vidovec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ, Breznica, Breznički Hum i Visoko (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 02. rujna 2022.) zbog suše koja je na navedenom području nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 1. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.
Uz Obrazac PN, OBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– ispunjeni obrazac Izjave
– presliku Upisnika OPG-a ili presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu
– broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete.

Kompletirane prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Petrijanec biserka@petrijanec.hr ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec ili poštom na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec.

Rok za prijavu štete je najkasnije do 12. rujna 2022. godine.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od 08:00-14:00 sati na telefon: 042/714-220 ili putem e-pošte: biserka@petrijanec.hr.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA
PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 

 

 

Izjava u vezi osiguranja na prijavljenoj imovini

 

OBRAZAC-PN-Prijava-stete-od-prirodne-nepogode-suše

 

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode od suše

Skip to content