Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2017. godine objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 61/17 dana 09. listopada 2017. godine