Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2016. godinu objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije 43/17 dana 14. kolovoza 2017. godine