Odaberite
Odobren projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Petrijanec” u ukupnom iznosu od 37.581,23 €

Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Iznos prihvatljivih troškova iznosi 37.581,25 eura, dok će Fond sufinancirati iznosom od 15.000,00 eura, što iznosi 39,91% opravdanih troškova.

Cilj projekta je informirati i educirati građane o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo te izgraditi svijest svih skupina javnosti o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom. Izgraditi svijest građana u svojstvu potrošača o važnosti promjene njihovih navika te o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa.

Provedbom programa podupire se izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada, koje se odlaže na odlagališta.

Općina Petrijanec potpisala je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koji predviđa provođenje edukativno informativnih aktivnosti i to preko:

 dizajna tiska i distribucije letaka, brošura, plakata,
 organizacije edukativnih radionica za građane,
 organizacija edukativnih radionica za djecu u školama,
 slikovnice za djecu,
 izrada i dizajn aplikacije,
 elektronski oglasi, te objava oglasa u tiskanim medijima.

Projekt će se provoditi početkom 2024. godine.

 

-“Provedbom izobrazno–informativnih aktivnosti na području općina Petrijanec s ovim projektom, doprinijeti će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpada s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, većem recikliranju kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt doprinosi unapređenju i kvaliteti života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom. Općina Petrijanec provela je nekoliko projekata u cilju pravilnog zbrinjavanja otpada pa su tako nabavljeni spremnici za besplatno odlaganje tekstila na 10 lokacija na javnim površinama, nabavljene su kante za odvajanje stakla, papira i plastike u parkovima i dječjim igralištima, podijeljeni su komposteri i žute kante za odvajanje plastike na kućnom pragu a Općina Petrijanec sufinancira i odvoz ljubičastih kanti za pelene a problematičan otpad može se zbrinuti u mobilnom reciklažnom dvorištu svake četvrte srijede, četvrtka i petka. Dobru suradnju sa trgovačkim društvom Čistoća d.o.o. zaokružili smo postavljanjem dva spremnika za staklo i staklenu ambalažu u dvorištu općine i spremnikom za glomazni otpad te tako glomazni otpad možete zbrinuti svakim radnim danom i u dvorištu općine Petrijanec” – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

 

Lokacije spremnika za tekstil i obuću:

Lokacije kanti za papir, plastiku i staklo (igrališta, javne površine)

 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta 2023. godina

Skip to content