Odaberite
Edukacije i tribine za poticanje pravilnog odvajanja otpada na području općine Petrijanec

Temeljem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt „Edukacije i radionice o odvojenom sakupljanju otpada“ ciljem projekta važno je informirati i educirati građane o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost građana u području održivog gospodarenja otpadom.

Tako su održane radionice u Dječjem vrtiću Bambi, te u Osnovnoj školi Petrijanec razne igre učenika gdje su se roditelji i djeca educirali kako odvajati otpad, te kakvi načini prikupljanja otpada su dostupni kako njima tako i ostalim mještanima Općine.

Općina Petrijanec svojim mještanima omogućava: javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada, provedbu Plana gospodarenja otpadom, donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, provođenje izobrazno-infomativne aktivnosti na svom području, te mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Tako su mještanima Općine Petrijanec 2021. godine isporučeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno žute kante za prikupljanje plastike. Nakon toga su podijeljeni i komposteri, te nabavljeni kontejneri za tekstil i obuću (besplatno zbrinjavanje), te kante za razvrstavanje otpada po parkovima, trgovinama i dječjim igralištima (papir, plastika, staklo), a početkom školske godine školarce su u OŠ Petrijanec, područnim školama i vrtiću dočeli kante za sortiranje otpada po učionicama i hodnicima u obliku životinja.

Općina Petrijanec omogućila je i dva kontejnera tzv. zvona za prikupljanje stakla koja se nalaze u dvorištu Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, Petrijanec. U dvorištu Općine Petrijanec možete besplatno zbrinuti i glomazni otpad, a odvoz glomaznog otpada po pozivu može se ostvariti i kontaktiranjem Čistoće Varaždin d.o.o, a raspored je dostupan na petrijanec.hr.

Također za sve one vrste otpada koji se ne odvajaju na ovakav način omogućeno je i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta koje se nalazi na području općine Petrijanec svake četvrte srijede, četvrtka i petka prema rasporedu koji se nalazi na poleđini računa Čistoće d.o.o. ili na web stranici www.petrijanec.hr 

 

Spremnici za besplatno prikupljanje odjeće i obuće nalaze se na ovim lokacijama:

 

Spremnici za odvajanje otpada na igralištima i u parkovima na ovim lokacijama:

Mobilno reciklažno dvorište: 

U mobilno reciklažno dvorište odlaže se:

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, papirna i kartonska ambalaža, papir i karton, metalna ambalaža, metali, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti. U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti i građevni otpad, ali samo onaj otpad koji nastaje održavanjem i sitnim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, ukratko sav problematični otpad i to potpuno BESPLATNO.

Skip to content