Odaberite
Informativne sjednice Općinskog vijeća u Petrijancu – informacija o radu Turističke zajednice Sjever-Zagorja, Čistoće d.o.o. LAG-a Sjeverozapad, Varkoma i projekta Aglomeracije i prijavljenih projekata

Općina Petrijanec održala je dvije informativne sjednice vijeća na kojima su vijećnici Općinskog vijeća Općine Petrijanec dobili informaciju o radu Turističke zajednice Sjever – Zagorja, Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad, Čistoće d.o.o. i prikupljanju otpada na području Općine Petrijanec, prijavljenim projektima Općine Petrijanec na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i ono najvažnije za mještane općine Petrijanec od tvrtke Varkom informacija o Aglomeraciji – sustav fekalne odvodnje na području Općine Petrijanec. Na vijećima su tako bili prisutni Mirjana Koledić, direktorica turističke zajednice, Zoran Svetec direktor Čistoće, voditelj Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad Mario Željezić i direktor Varkoma Bruno Ister.

Načelnik Općine Petrijanec izrazio je zadovoljstvo ovakvim sjednicama Općinskog vijeća gdje vijećnici dobivaju točne i provjerene informacije o radu javnih tvrtki i projektima.  Izrazio je zadovoljstvo što je na većini sjednica bilo nazočno 12 općinskih vijećnika od 13 što dokazuje da vijećnici svoju dužnost shvaćaju krajnje odgovorno i ozbiljno.

-Ja bih prije svega želio izraziti zadovoljstvo što se naša Općina nalazi na dobrom putu da svim mještanima u narednim godinama osigura što bolji životni standard i stvori daljnje preduvjete za razvoj naše zajednice. Jasnom vizijom podizanja standarda i kvalitete života mještana Općine, sve općinske aktivnosti su upravo usmjerene na razvoj svih segmenata prvenstveno komunalne infrastrukture. U tome im pomažu uz vlastita, nacionalna i europska sredstva, ali i dobra suradnja upravo sa ovim javnim tvrtkama i ustanovama. Zahvaljujem svima što su odvojili vrijeme i upoznali nas sa radom i projektima koje provode na našem području – istaknuo je načelnik Općine Petrijanec, Željko Posavec.


Turistička zajednica Sjever-Zagorja

Općina Petrijanec uključena je u Turističku zajednicu Sjever-Zagorja zajedno sa Općinom Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec i Vinica. Direktorica Mirjana Koledić predstavila je turističke potencijale područja Općine.

Mnogo turista prolazi kroz Općinu Petrijanec. Interesantno je područje rijeke Drave. Definirane su dvije biciklističke rute. Prva od dvorca do dvorca, a druga Drava-bike, koja prolazi kroz Družbinec i Petrijanec.

Od smještajnih kapaciteta tu su sobe Majerling, kuća za odmor Cezar u Majerju i Lovački dom Zelendvor koji ima najveći smještajni kapacitet.

Od ugostiteljske ponude važno je izdvojiti Restoran – Pizzerija 4M, koja se nalazi na dobroj lokaciji (blizina Slovenije). Zatim Bistro i pizzerija Gaj, te Restoran Zelendvor sa iznimnom ponudom jela od divljači.

Važno je izdvojiti i naša seljačka domaćinstva i poljoprivredna gospodarstva od kojih treba izdvojiti Uljaru Agroprom Patrčević koja ostvaruje iznimne rezultate i nagrade za bučino ulje. OPG Moravec sa proizvodima od kozjeg mlijeka.

Od događanja važno je izdvojiti Petrajski fašnik kojeg organizira Petrajski kurent. Konjičke igre u Zelendvoru, zatim Petrovo, Petrijanečka jesenska večer, te Advent u Zelendvoru. Naravno tu su i prisutne udruge s područja Općine: Lovačko društvo „Šljuka“ sa natjecanjima.

Od kulturnih dobara treba izdvojiti Vlastelinstvo Zelendvor i kapelu u Zelendvoru. Crkva Svetog Petra i Pavla i kurija u Petrijancu su dobile svoju info ploču. Također Crkva Svete Katarine i stoljetna lipa u Novoj Vesi Petrijanečkoj imaju svoju info ploču.

 

Prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada na području Općine Petrijanec

Na području Općine Petrijanec ima 1053 korisnika koji su kućanstva i 59 korisnika koji nisu kućanstva. Odvojeno se sakupljaju biootpad, papir, karton, glomazni otpad, staklo i plastika, te se na području Općine sakupi 478 tona otpada godišnje.

Organizirano  je mobilno reciklažno dvorište, koje je dostupno korisnicima svaki mjesec prema rasporedu (raspored je dostupan na mrežnim stranicama Općine).  Ukupni trošak zbrinjavanja otpada je 168.224,45 eura, dok je prihod od javne usluge prikupljanja MKO na području Općine Petrijanec 147.011,64 eura.

Općina Petrijanec raspolaže sa kontejnerom za glomazni otpad, postavljena su dva zvona za sakupljanje staklenki i staklene ambalaže. Na području Općine postavljeno je i 10 kontejnera za tekstil i obuću od 350 litara koje je besplatno. Na 20 lokacija postavljene su kante za odvajanje otpada. Dok su škole i vrtić dobili kante u obliku životinja.

 

Prijavljeni projekti na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine od 2014. – 2022. godine

Prvi projekt od Ministarstva graditeljstva bio je odobren 2017. godine, nabavljeni su: traktor Goldoni, roto malčer, prikolica, posipač soli i ralica za mali traktor. Iz Fondova 2019. godine rekonstruirana je Radnička ulica u Majerju čija je vrijednost radova iznosila 2.562.284,49 kuna ( 340.073,59 eura). Rekonstruiran je i Vatrogasno društveni dom u Družbincu sveukupne vrijednosti oko 1.7 milijuna kuna (oko 226.000, 00 eura).

Projekti modernizacije Ulice Hinka Krizmana i Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj napravljeni su također preko Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.  Početkom veljače 2023. godine prijavljen je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u iznosu od 35.600.00 eura, a radi se o asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Prije 2017. godine nije bilo prijavljenih projekata unatoč raspisanim natječajima od 2013. godine.

 

Prijavljeni projekti na Program održivog razvoja lokalne zajednice – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za razdoblje 2013.-2022. godine

Putem projekta 2017. godine obnovljena je zdravstvena ambulanta sa sufinanciranjem od 200.000,00 kuna. 2018. godine projekt Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta iznosio je 621.811,25 kuna (82.528,54 eura) , od kojih je odobreno 200.000,00 kuna (26.544,56 eura). U 2020. godini prijavljeni projekt sanacija i modernizacija Ulica braće Radić u Petrijancu, Ulica Matije Gupca i Vrtna ulica u Majerju također sa sufinanciranih 200.000,00 kuna (26.544,56 eura). Sanacija i uvođenje grijanja u Društveni dom u Strmcu Podravskom sufinanciralo se 2021. godine gdje je prvotnom Odlukom dodijeljeno 100.000,00 kuna (13.272,28 eura), te se nakon radova dodijelilo 100.000,00 kuna (13.272,28 eura). Prošle godine Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo je radove na modernizaciji Ulici Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj, prvotnom Odlukom sa 250.000,00 kuna (33.180,70 eura), a krajem godine dodijeljeno je još 100.000,00 kuna (13.272,28 eura), pa je to ispalo 350.000,00 kuna (46.452,98 eura).

 

Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Varaždin na području Općine Petrijanec

Ukupna vrijednost projekta Općine Petrijanec (naselje Nova Ves Petrijanečka, Družbinec, Strmec Podravski, Zelendvor i dio naselja Petrijanec) iznosi 4.663.344,46 EUR (35.135.968,83 kuna).  A udio koji Općina Petrijanec financira iznosi 5,30% ili 386.793,90EUR.

Na području Općine Petrijanec postoji pravac A2 podsustav Petrijanec koji podrazumijeva 13.200 metara gravitacijske i 4.700 metara tlačne kanalizacije. Nalazi se šest crpnih stanica koje još nisu u funkciji, imaju priključak struje i čekaju tehnički pregled.

Habajući sloj asfalta izveden je u duljini od 9.720 metara.

Predviđena su 742 priključka koja su besplatna za sva domaćinstva koja pripadaju u projekt Aglomeracije (Nova Ves Petrijanečka, Strmec Podravski, Družbinec, Zelendvor i dio naselja Petrijanec) i tijekom lipnja Varkom d.o.o. će poslati obavijesti o priključenju (ovisno o izdavanju Uporabne dozvole). .  Za područje Zelendvora poslani su dopisi od strane Varkoma d.o.o. kako se mogu priključiti na kanalizacijski priključak u sustavu Aglomaracije.

 

Broj priključaka domaćinstava na sustav odvodnje na postojeći sustav 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Majerje 56 62 77 121 153 157
Petrijanec 79 109 129 165 205 215
UKUPNO 135 171 206 286 385 372

LAG Sjeverozapad

Područje LAG-a Sjeverozapad obuhvaća 14 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji (gradove Ivanec, Lepoglava i Varaždin te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica) te zauzima sjeverozapadni dio Varaždinske županije.

Prve prijave s područja Općine Petrijanec bile su 2018. godine za male poljoprivrednike kada su se javila dva OPG-a od njih 51, na natječaj vrijedan 2,5 milijuna kuna, međutim nisu bodovno zadovoljili. Drugi natječaj je raspisan 2020. godine. Od 125 prijava koje je zaprimio LAG Sjeverozapad, 23 su bila s područja Općine Petrijanec, a sredstva su ostvarili OPG Danijel Košić i OPG Ivica Šantalab. Trenutno je u provedbi treći natječaj, na koji je zaprimljeno 12 prijava, a novaca je samo za 6 projekata.

Za velike poljoprivredne proizvođače natječaj je raspisan 2019. godine, od čega je svih 10 prijavljenih projekata dobilo financijska sredstva, među kojima i OPG Ivan Golubić koji je i realizirao svoj projekt.

A što se tiče općina i gradova bila su dva natječaja 2018. i 2019. koji je bio posložen na način da svaka općina, odnosno grad ostvari sredstva. Općina Petrijanec je na prvom natječaju za parterno uređenje groblja, dobila je preko 35.000,00 eura, maksimalan iznos, koji je završen i isplaćen. Na drugi natječaj 2019. godine Općina ponovo prijavljuje groblje, Izgradnja  rotacijskog parkinga kod groblja u Petrijancu vrijednosti 58.000,00 eura, koji je još u realizaciji.

Ulazi se u novo programsko razdoblje, radi se o strategijama za razdoblje 2023.-2027. i prema procjenama trebalo bi biti 2,2 milijuna eura na raspolaganju, za manje i veće poljoprivrednike, te općine i gradove.

Skip to content