Odaberite
Potpisan ugovor u sufinanciranju komunalnih radova uređenja lokalnih cesta u iznosu od 120.000,00 kn i poslano Završno izvješće Ministarstvu

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec potpisao je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ugovor o sufinanciranju projekta „MODERNIZACIJA ULICE HINKA KRIZMANA U NOVOJ VESI PETRIJANEČKOJ, SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJANEC“.

„Potpisan Ugovor i predano Završno izvješće je samo završni dio ili finale projekta kojeg smo provodili u prvoj polovici ove godine. Sada slijedi onaj lakši dio koji je na zadovoljstvo svih nas u završnoj fazi a to je odobravanje završnog izvješća i naplata sredstava iz Državnog proračuna, odnosno kapitalne pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iznimno nam je važno svake godine podizati komunalni standard u našoj općini a vjerujem da smo proširivanjem i rekonstrukcijom Ulice Hinka Krizmana te sanacijom poljskih puteva upravo to i učinili. „ – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Cilj projekta je podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstanih cesta i poljskih puteva te podizanje razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području općine Petrijanec. Predmetni zahvat asfaltiranja ceste se planira izvesti u naselju Nova Ves Petrijanečka u ulici Hinka Krizmana. Cesta je nerazvrstana, lokalnog karaktera, predviđena u novom projektu za dvosmjerni promet i proširenje. Odvodnja sa postojećih površina ceste riješena je poprečnim i uzdužnim nagibom ceste i odvođenjem oborinskih voda na okolni teren, bez promjena karakteristika.

Ulica Hinka Krizmana nalazi se na k.č.br. 365/49, 365/70 i 365/71 i dijelu 365/47, k.o. Nova Ves Petrijanečka, orijentirana je u smjeru sjever- jug, u dužini 480 m, sa spojem na ulicu Florijana Bobića s južne strane i na ulicu Rade Končara sa sjeverne strane. Cesta je izvedena (postojeće stanje) u asfaltnom zastoru u širini do 3,5 m, sa nepravilnom niveletom sa visinskom razlikom do 37 cm. Planiran je zahvat na sanaciji cesta u predmetnim ulicama. Isto obuhvaća tlocrtno i visinsko ispravljanje postojećih niveleta, sa obostranim proširenjem ceste na širinu prometnog traka od
2,5 m, odnosno ukupno 5,0 m i obostranim uređenjem bankina u širini od 0,5m. Tako da će ukupna širina zahvata ceste biti 6,0 m. Ulica H. Krizmana biti će dužine 479,3 m. Kod spojeva na ulice izvesti će se radijusi priključenja od 6,0 m sa visinskom prilagodbom na postojeće ceste. Sanacija nerazvrstanih cesta i poljskih puteva drugi je projekt koji je u tijeku. Projekt hladne reciklaže ekološki je prihvatljiv, sastav za izradu reciklirane mješavine debljine 25 cm uz dodatak 15-25 kg/m2 cementa CEM II/A-M(S-V) 42,5 N.
Uz materijal postojeće kolničke konstrukcije dodaje se prirodni zrnati kameni materijal u debljini od 15 cm.
Prema zadanim karakteristikama, a prema ustaljenom sustavu označavanja recikliranih mješavina gotovi proizvod imati će oznaku: – NS 32K:HR C
Oznake predstavljaju:
• NS – nosivi sloj,
• 32K – veličina maksimalnog zrna kontinuiranog granulometrijskog sastava, HR- postupak recikliranja (hladno),
• C – vrsta dodanog veziva (cement)
Reciklirana mješavina mora zadovoljavati uvjete kvalitete sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta za izradu nosivih slojeva kolnika tehnologijom recikliranja po hladnom postupku. Reciklirani materijal postojeće kolničke konstrukcije uz dodatak 15 cm prirodnog šljunka predstavlja mješavinu predviđenu za izradu novog recikliranog nosivog sloja.

Ukupna vrijednost tog projekta bila je 1.022.817,32 kn sa PDV-om a odobren je maksimalan iznos za sufinanciranje od 120.000,00 kn.

Spomenimo da je natječajnom dokumentacijom i prijavom projekta Općina Petrijanec zatražila od Ministarstva 400.000,00 kn, koliki je bio maksimalan iznos prema Javnom pozivu za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini:

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2022-godini/14601

Međutim odluka Ministarstva je bila da će se po projektu dodijeliti maksimalan iznos od 120.000,00 kn koliko je i Općina Petrijanec ugovorila ovim ugovorom.

 

 

 

 

 

 

Skip to content