Odaberite
Za sanaciju poljskih puteva i modernizaciju Ulice Hinka Krizmana Općini Petrijanec 120 tisuća kuna

Općina Petrijanec će sa Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisati ugovor o sufinanciranju projekta modernizacije Ulice Hinka Krizmana u Novoj Vesi i sanacije poljskih puteva. 

Ministarstvo naime dodjeljuje sredstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, a Općini Petrijanec odobren je maksimalan iznos od 120 tisuća kuna.

– Zaista me veseli činjenica da nam je odobren maksimalan iznos od 120.000,00 kn i time smo zapravo rasteretili dodatno općinski proračun investicijama prema dva Ugovora o izvođenju koje smo već odradili. Slijedi nam potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom i slanje završnog izvješća. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji su nam odobreni jer naš je izvorni proračun premalen za takve velike investicije ali uz pomoć fondova EU ili sufinanciranja Ministarstva i takve se investicije mogu realizirati.“ – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

 

Sažetak projekta:

“Cilj projekta je podizanje razine komunalnog standarda stanovnika nerazvrstanih cesta i poljskih puteva te podizanje razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području općine Petrijanec. Predmetni zahvat asfaltiranja ceste se planira izvesti u naselju Nova Ves Petrijanečka u ulici Hinka Krizmana. Cesta je nerazvrstana, lokalnog karaktera, predviđena u novom projektu za dvosmjerni promet i proširenje. Odvodnja sa postojećih površina ceste riješena je poprečnim i uzdužnim nagibom ceste i odvođenjem oborinskih voda na okolni teren, bez promjena karakteristika.
Ulica Hinka Krizmana nalazi se na k.č.br. 365/49, 365/70 i 365/71 i dijelu 365/47, k.o. Nova Ves Petrijanečka, orijentirana je u smjeru sjever- jug, u dužini 480 m, sa spojem na ulicu Florijana Bobića s južne strane i na ulicu Rade Končara sa sjeverne strane. Cesta je izvedena (postojeće stanje) u asfaltnom zastoru u širini do 3,5 m, sa nepravilnom niveletom sa visinskom razlikom do 37 cm. Planiran je zahvat na sanaciji cesta u predmetnim ulicama. Isto obuhvaća tlocrtno i visinsko ispravljanje postojećih niveleta, sa obostranim proširenjem ceste na širinu prometnog traka od
2,5 m, odnosno ukupno 5,0 m i obostranim uređenjem bankina u širini od 0,5m. Tako da će ukupna širina zahvata ceste biti 6,0 m. Ulica H. Krizmana biti će dužine 479,3 m. Kod spojeva na ulice izvesti će se radijusi priključenja od 6,0 m sa visinskom prilagodbom na postojeće ceste. Sanacija nerazvrstanih cesta i poljskih puteva drugi je projekt koji je u tijeku. Projekt hladne reciklaže i sanacije poljskih puteva ekološki je prihvatljiv, sastav za izradu reciklirane mješavine debljine 25 cm uz dodatak 15-25 kg/m2 cementa CEM II/A-M(S-V) 42,5 N.
Uz materijal postojeće kolničke konstrukcije dodaje se prirodni zrnati kameni materijal u debljini od 15 cm. Prema zadanim karakteristikama, a prema ustaljenom sustavu označavanja recikliranih mješavina gotovi proizvod imati će oznaku:

  • NS 32K:HR C Oznake predstavljaju: NS – nosivi sloj,
  • 32K – veličina maksimalnog zrna kontinuiranog granulometrijskog sastava,
  • HR- postupak recikliranja (hladno), C – vrsta dodanog veziva (cement)

Reciklirana mješavina mora zadovoljavati uvjete kvalitete sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta za izradu nosivih slojeva kolnika tehnologijom recikliranja po hladnom postupku. Reciklirani materijal postojeće kolničke konstrukcije uz dodatak 15 cm prirodnog šljunka predstavlja mješavinu predviđenu za izradu novog recikliranog nosivog sloja.”

 

 

Skip to content