Odaberite
Potpisan ugovor o izvođenju radova: Ulica Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj uskoro asfaltirana i proširena

Načelnik Petrijanca Željko Posavec u ponedjeljak je s predsjednikom Uprave tvrtke Colas Hrvatska Sinišom Košćakom potpisao ugovor o izvođenju i asfaltiranju nerazvrstane ceste, Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj.

Kroz Ulicu Rade Končara u sklopu Aglomeracije Varaždin napravljena je kanalizacijska mreža, a radovi na asfaltiranju i proširenju kreću odmah nakon odabira nadzora te bi, na veselje mještana, trebali biti gotovi u roku od samo 65 dana.

Kako je naglasio načelnik Posavec, u tijeku su i radovi u Ulici Hinka Krizmana koja je spojena s Ulicom Rade Končara, a u obje je, kao i cijeloj Novoj Vesi Petrijanečkoj napravljena fekalna kanalizacija i priključci.

– Odgovori koje tražimo, koje traže mještani, su zašto se toliko dugo čekalo i tu postoji nekoliko važnih dionika, prije svega prije nego što se ide zatrpavati rov trebaju se napraviti određene tlačne probe, određene gravitacijske probe tog sustava cjevovoda. Isto tako projekt Aglomeracije Varaždin rađen je prije nekoliko godina i mi se trenutno nalazimo na prostoru gdje će biti izgrađena buduća stambena zona i zato smo kao Općina inicirali da se uključe i neki priključci na budućim ulicama što iziskuje novo projektiranje, novu lokacijsku i  izmjenu građevinske dozvole, ali eto sve smo to uspjeli izvesti – pojasnio je Posavec.

Općina Petrijanec dosada je uložila značajna sredstva u asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a slijedi i projektiranje ulica Đure Basaričeka i Matije Gupca u Majerju.

Predsjednik mjesnog odbora Nova Ves Petrijanečka Ivan Kovačić naglasio je kako će asfaltiranje ove ceste mještanima puno značiti. Naime, dosadašnja širina ceste bila je svega tri metra, a nakon radova i proširenja iznosit će pet metara što će uvelike olakšati prometovanje.

– U ovom selu ima jako puno poljoprivrednika koji imaju velike strojeve, tako da nam je takva cesta i trebala, a nadam se da će radovi teći kako treba. U blizini će se izgraditi i stambena zona što će dovesti do pojačanog prometa te sam inzistirao i na sigurnosti prometa, pa sam tako predložio da uz pješačke prijelaze postave i kamere za kontrolu brzine, jer na svu sreću imamo puno djece i tako bi ona bila sigurnija – poručio je Kovačić Ivan, predsjednik mjesnog odbora u Novoj Vesi Petrijanečkoj.

U ulici Rade Končara radi se o 600-ak metara modernizacije prometnice sa proširenjima, a rok za izvođenje radova je 65 dana, nakon čega bi cesta trebala u potpunosti biti u funkciji. Radi se proširenje, idu dva sloja asfalta, izravnavajući sloj od 6cm i završni sloj od 3cm, znači 9cm novog asfalta a rok za izvođenje je 65 dana od uvođenja u posao – rekao je Siniša Košćak, predsjednik uprave tvrtke COLAS.

Ukupna vrijednost radova iznosi 859.767,71  kuna s PDV-om.

Ulica Rade Končara nalazi se na k.č.br. 365/47 i 365/116, k.o. Nova Ves Petrijanečka, sastoji se od dva kraka, i to jedan u smjeru sjever-jug koji spaja ulicu Florijana Bobića na jugu i ulicu Ljudevita Gaja na sjeveru, te jedan u smjeru zapad-istok prema ulici H. Krizmana.
Krak koji je orijentiran u smjeru sjever-jug je dužine do 484 m, izveden u asfaltnom zastoru širine 3,50 do 4,00 m sa relativno pravilnom niveletom, blagim usponom prema sjeveru s visinskom razlikom do 80 cm između krajeva ulice.
Drugi krak koji je orijentiran u smjeru zapad-istok je dužine do 370 m, izveden u asfaltnom zastoru širine 3,00 do 3,50 m sa relativno pravilnom niveletom i visinskom razlikom do 60 cm između krajeva ulice.

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA
Planiran je zahvat na sanaciji cesta u predmetnim ulicama. Isto obuhvaća tlocrtno i visinsko ispravljanje postojećih niveleta, sa obostranim proširenjem ceste na širinu prometnog traka od
2,5 m, odnosno ukupno 5,0 m i obostranim uređenjem bankina u širini od 0,5 m. Tako da će ukupna širina zahvata biti 6,0 m.

Ulica R. Končara – krak sjever-jug biti će dužine 483,3 m. Početak zahvata je na spoju sa ulicom F. Bobića na jugu, a kraj na spoju sa ulicom Lj. Gaja na sjeveru.
Kod spoju na ulicu F. Bobića izvesti će se radijusi priključenja od 5,0 i 6,0 m, dok će se na spoju sa ulicom Lj. Gaja izvesti obostrani radijusi o 6,0 m, sa visinskom prilagodbom na postojeće ceste.
Ulica R. Končara – krak „zapad-istok“ biti će dužine 372,0 m. Početak zahvata je na spoju sa krakom „sjever-jug“na stacionaži 0+270,0, sa radijusima priključenja od 6,0 m. Predviđena širina kolnika je 5,0 m + obostrana bankina 0,50 m, što čini cestovni pojas od 6,0 m.

 

Rade Končara ulica. 21.02.2022.

Skip to content