Odaberite
Akti sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec

Akti sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec:

1. Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu

2. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu
4. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. godinu
5. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
7. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Petrijanec za razdoblje od 2015. – 2020. godine8. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. godinu

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. godinu
11. Izvješće o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu

Skip to content