Odaberite
Akti sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec

1.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

2.    Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu

3.    Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2019. godinu

4.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

5.    Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

6.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

7.    Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec

8.    Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec

9.    Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Općina Donja Voća, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Bednja i Grada Lepoglave

10.  Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o uspostavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općina Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica

11.  Zaključak o davanju ponude za sklapanje Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora dječjeg vrtića u Petrijancu

12.  Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19

Skip to content