Proračun Općine Petrijanec za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Proračun Općine Petrijanec za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije 69/15 dana 31. prosinca 2015. godine