Odaberite

AKTI I PRAVILNICI OPĆINE PETRIJANEC

 

 • Statut Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 31/21

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3121.pdf

 

 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 68/21

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6821.pdf

 

 • Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

ZAKONI

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

(»Narodne novine« broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)

 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 61/18 i 98/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 115/16)
 • Zakon o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21)
 • Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16)
 • Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17 i 107/20)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« broj 42/18)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20)
 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19)

 

PRAVILNICI I UREDBE

 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine« broj 63/04 i 106/07)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)
 • Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 75/21)
Skip to content