Odaberite

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15 i 102/19) propisana je obveza odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imenovati osobu za nepravilnosti koja zaprima prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, koje se odnose na rad jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima su imenovane.

Sukladno Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 78/20), nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, ili rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Osoba za nepravilnosti je obvezna:

  • za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
  • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
  • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
  • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
  • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  • pružiti stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
  • pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Božica Rukljić

Stručni suradnik za računovodstvo i financije

Telefon: 042/714-770

Fax: 042/714-391

E-mail: bozica@petrijanec.hr

 

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Skip to content