Odaberite
 1. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 76/22)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7622.pdf

 

 1. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 59/22)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5922.pdf

 1. Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 59/22)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5922.pdf

 

 1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/22)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2622.pdf

http://petrijanec.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.-Procjena-rizika_Opc%CC%81ina-Petrijanec_konac%CC%8Can-prijedlog.pdf

 

 1. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 56/21)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5621.pdf

 

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 55/21)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5521.pdf

 

 1. Plan vježbi civilne zaštite Općine Petrijanec za 2022. godinu

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/22)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz322.pdf

 

 1. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 102/21)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10221.pdf

 

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 102/21)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz10221.pdf

 

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Petrijanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 90/19)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9019.pdf

 

 1. Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/18)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

 1. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Petrijanec

(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/18)

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2718.pdf

 

 

 

 

 

 

Skip to content