Odaberite

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Odluka o izravnoj dodjeli financijske potpore prema programima rada udruga sa sjedištem na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Petrijanec u 2017. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Odluka o utvrđivanja mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2018.pdf

 

Skip to content