Odaberite
Općini Petrijanec 4.9 milijuna kuna (649.810,87€) za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju dječjeg vrtića

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao je ugovor za dogradnju postojećeg dječjeg vrtića.

Na Poziv prijavljena je dogradnja postojećeg dječjeg vrtića “Bambi” Petrijanec kojom je predviđena dogradnja još 4 nova boravka. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo u postupku odabira projekta u okviru predmetnog Poziva, pozitivno je ocijenilo projektnu prijavu Općine Petrijanec te je 2. prosinca 2022. godine Općina primila Oduku o financiranju. Dogradnja vrtića procijenjena je na  649.810,87 EUR (4.896.000,00 kn) što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Dogradnjom i opremanjem dječjeg vrtića u Petrijancu osigurat će se dodatni infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje kvalitete i dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Petrijanec. Izgradnjom 4 dodatna dnevna boravka i pratećih prostora u skladu sa Državnim pedagoškim standardom stvaraju se preduvjeti za veću dostupnost usluge čime će se izravno doprinijeti obrazovnim postignućima djece te podizanju kvalitete života lokalne zajednice.

Prema podacima MZO- a na području prijavitelja (općine Petrijanec) evidentirano je 377 živorođene djece u dobi za vrtić. Postojeća građevina vrtića zadnji je put dograđena 2019. sa 3 dodatna dnevna boravka. S obzirom na očit nesrazmjer postojećih kapaciteta i potražnje za mjestom, broj djece na listama čekanja (poglavito za jaslice), te se javila potreba za nadogradnjom vrtića.

-“Danas je sretan dan za sve mještane Općine Petrijanec posebice one kojima je potreban predškolski odgoj. Nakon Odluke stigao je i Ugovor a tako je pred nama je nova velika investicija i ulaganje za projekt dogradnje dječjeg vrtića u Petrijancu. Iznimno mi je drago te sam sretan i ponosan što su nam i u ovoj godini odobreni milijuni za projekte na našem području. Dogradnja i opremanje vrtića je bitan projekt koji smo uspješno prijavili krajem prošle godine i za njega ostvarili bespovratnu potporu. U zadnjih četiri godine dva puta ćemo nadograditi dječji vrtić uz sufinanciranje i to nije slučajno, iza toga stoji veliko iskustvo i znanje. Drago mi je da državne institucije prepoznaju kvalitetu naših projekata. Odobreno je ukupno 4.896.000,00 kn iz javnog poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Pred nama je sada još veći posao, ali i izazov u dogradnji, rekonstrukciji i opremanju ovog velikog projekta za našu Općinu. U procesu smo rješavanja darovanja dijela zemljišta od Osnovne škole Petrijanec i izrađujemo trenutno glavni projekt za dogradnju. Očekujem da će u proljeće 2024. godine krenuti toliko željena dogradnja a time i povećanje kapaciteta vrtića jer potrebe za time itekako ima.” – rekao je načelnik općine Petrijanec Željko Posavec.

Suradnja obitelji, vrtića, lokalne zajednice (općine) i škole ima veliku važnost za razvoj djeteta, a naročito pri prelasku djeteta iz vrtića u školu. U tom razdoblju potrebno je ostvariti kontinuitet u odgoju i obrazovanju te omogućiti svakom pojedinom djetetu razvoj u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, sretno sigurno, zadovoljno te osigurati sredinu koja će djelovati poticajno na razvoj svih djetetovih potencijala. A da upravo te suradnje u Petrijancu ima vidjeli smo na proteklim projektima vezanim uz predškolski odgoj i obrazovanje. Tako su roditelji u Petrijancu imali besplatni vrtić za svibanj i lipanj financiranjem Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade a ista je institucija odobrila i financiranje novog dječjeg igrališta na prostoru vrtića i prednje ograde.

Projekti moraju završiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

 

Skip to content