Odaberite
Akti sa 24. sjednice Općinskog vijeća

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2019. do 31. prosinac 2019. godine

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj 2019. do 31. prosinac 2019. godine

2. Odluka o provedbi programa »Produženi boravak« učenika Osnovne škole Petrijanec u 2020. godini

3. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu

4. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Petrijanec članu Općinskog vijeća Općine Petrijanec

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. godinu

6. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Petrijanec

7. Odluka o javnim priznanjima Općine Petrijanec

8. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

9. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Petrijanec

10.Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Petrijanec

11.Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2020. godinu

12.Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu

13.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2019. godinu

14.Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2019. godinu

15.Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

16.Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2019. godini

17.Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o.

18.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga

Skip to content