Odaberite
Obavijest o rasporedu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Petrijanec – mjesec ožujak

Poštovani mještani Općine Petrijanec,

Obavijest o postavljanju mobilnih reciklažnih dvorišta na području općine Petrijanec te obavijest o besplatnom prikupljanju glomaznog otpada u dvorištu zgrade Općine Petrijanec dobili ste na Vašu kućnu adresu.

Pozivamo Vas da iskoristite ovu mogućnost zbrinjavanja otpada, a sve u cilju zaštite okoliša od onečišćenja.

Kao mjere za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada komunalni redar provodi:

  • Redoviti nadzor područja Općine
  • Posebnu pozornost na lokacije na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
  • Postavljanje znakova zabrane
  • U općini je uspostavljeni sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadnu

U mobilno reciklažno dvorište odlaže se:

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, papirna i kartonska ambalaža, papir i karton, metalna ambalaža, metali, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti. U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti i
građevni otpad, ali samo onaj otpad koji nastaje održavanjem i sitnim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, ukratko sav problematični otpad i to potpuno BESPLATNO.

Odlukom o komunalnom redu Službeni vjesnik broj 23, travanj 2017.-e godine propisano je sljedeće:

Novčanom kaznom u iznosu od 7.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
– pokretne naprave i njihov okoliš ne drži urednima i ispravnima (članak 19.. stavak 4.),
– postupa protivno bilo kojoj zabrani iz članka 24.,

Članak 24.

Radi očuvanja javnih površina zabranjuje se:
– svako oštećivanje, uništavanje i zagađivanje javnih površina kao i građevina koje se na njima nalaze i čine njihov sastavni dio,
– prekopavanje javnih površina prilikom izvođenja građevinskih radova, držanje i istovarivanje materijala na javnim površinama, postavljenje skela i ograda oko građevine bez odobrenja Općine Petrijanec,
– pranje vozila na javnim površinama i prolijevanje bilo kakvih tekućina, odlaganje otpada i materijala, obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu vezane uz čišćenje i održavanja javnih površina,
– bilo kakvo uništavanje i oštećivanje javnih površina branjem cvijeća i plodova, odnošenjem humusa, lomljenjem grana, sječom drveća, oštećivanjem živica i travnjaka, klupa, košara za smeće, ukoliko isto nije vezano za čišćenje, održavanje i uređenje tih površina,
– bacanje kućnog, glomaznog i svakog drugogotpada uz potočna korita, depresije, kanale,šume i ostalo poljoprivredno zemljište,
– preoravanje, oštećivanje i uzurpiranje poljskih putova i drugih javnih površina prilikom poljskih radova,
– bacanje grana, biljnih ostataka i sličnog u odvodne kanale i grabe, te na javne prometne površine,

– postupa protivno članku 50.,

Članak 50.
Opasni otpad, koji nastaje u kućanstvima, mora se
odlagati u posebne spremnike namijenjene za odlaganje opasnog otpada. Nije dozvoljeno opasni otpad
koji nastaje u kućanstvima ispuštati u gradsku kanalizacijsku mrežu ili ga odlagati u posude ili spremnike
namijenjene za odlaganje ostalog komunalnog otpada

 

– postupa protivno članku 48. stavku 2.

Članak 48.
Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, svojstvu i sastavu razlikuje se od komunalnog otpada. Proizvođači tehnološkog otpada dužni su s iskoristivim i opasnim tehnološkim otpadom postupati sukladno Zakonu o otpadu i drugim propisima. Nije dozvoljeno tehnološki otpad odlagati u posude i spremnike za odlaganje komunalnog otpada.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.750,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

https://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2317.pdf

 

Općini Petrijanec nije u interesu kažnjavati mještane Općine nego je prvenstvena namjera da se preventivno djeluje na mještane te da se omogući zbrinjavanje svih vrsta otpada.

 

 

 

 

Skip to content