Odaberite

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika srednjih škola i studenata

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Bambi“

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Odluka o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec u školskoj godini 2018./2019.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 69/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6918.pdf

 

Skip to content