Odaberite

26. Sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijanec

1. Proračun Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Petrijanec za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2024

3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2024. godinu

4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2024. godinu

5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2024. godinu

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2023. godinu

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Petrijanec za razdoblje od 2024. do 2027. godine

9. Odluka o odnošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2024. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2024. godinu

10. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Petrijanec

11. Odluka o porezima Općine Petrijanec

12. Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

13. Odluka o nabavi i financiranju opreme i inventara dječjeg vrtića u Petrijancu

14. Odluka o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naselju Nova Ves Petrijanečka

Skip to content