Odaberite
Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode od tuče na području Općine Petrijanec

Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode od tuče na području Općine Petrijanec

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode – tuče za područje Općine Petrijanec da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od tuče proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od tuče za Gradove: Lepoglava i Varaždin te Općina: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ (KLASA: 320-18/22-01/3, URBROJ: 2186-02/1-22-20 od 31. svibnja 2022.), zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi dana 25.05.2022. godine.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ispunjeni obrazac Izjave,
– presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu,
– presliku Upisnika OPG-a,
– broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete.

Kompletirane prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Petrijanec biserka@petrijanec.hr ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, Vladimira nazora 157.

Rok za prijavu štete je najkasnije do srijede, 8. lipnja 2022. godine.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od 8 do 14 sati na telefon: 042/714-220 ili putem e-pošte: biserka@petrijanec.hr

 

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno je za imovinu na kojoj je nastala šteta upisati sve brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijanu kulturu na svakoj od čestica i zasijanu površinu iskazanu u metrima kvadratnim, odnosno hektarima.
Podaci za dugogodišnje nasade (voćke) trebaju se iskazati u broju stabala ili trsova, a ne u hektarima.

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE PETRIJANEC

Dokumenti: 

 

Obrazac_PN_Općina_Petrijanec

Izjava_u_vezi_osiguranja_na_prijavljenoj_imovini

Primjer_za_popunu_Obrasca_PN

Skip to content