Odaberite
Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka

PROJEKT: Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Broj Ugovora: KK.04.2.1.04.0336

 

U naselju Nova Ves Petrijanečka u Općini Petrijanec završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u sklopu projekta „Energetske obnove zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka“. Završna konferencija projekta održana je u petak, 8. studenog 2019. Priprema projekta započela je još u siječnju 2018. godine s aktivnošću izrade glavnog projekta, a sve s ciljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” pod referentnim brojem: KK.04.2.1.04. Svrha (cilj) poziva je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojem se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH, nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Projekt je prijavljen u siječnju 2018. godine dok je nakon odobrenja projekta od strane nadležnog Ministarstva slijedilo potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 03.10.2018. godine. Ugovorom su definirani, između ostaloga, financijski parametri projekta te potrebne mjere u vidu radova kojima bi se postigle zacrtane uštede nakon provedbe energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove nakon provedenog postupka javne nabave za radove iznosi 995.955,00 HRK. Od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetna os 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 314.260,56 HRK ili 32 %, dok je općina Petrijanec u svojem proračunu osigurala sredstva za provedbu ovog projekta do preostalog iznosa ukupne vrijednosti projekta, odnosno 681.694,44 HRK ili 68%. Za izvođača radova izabrana je tvrtka Ekološki Centar d.o.o. iz Vukovara. Za uslugu provedbe projekta odabrana je AZRA d.o.o. iz Varaždina koja upravlja i administrira projektom. Projektom Energetske obnove Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka u kojoj se odvija vatrogasna djelatnost unaprijedila se energetska učinkovitost zgrade. Navedeno se postiglo uvođenjem ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinskom izolacijom stropa prema negrijanom tavanu, toplinskom izolacijom poda prema negrijanim prostorijama u pogledu suterena. Također, bolja energetska učinkovitost zgrade se postigla zamjenom dotrajale stolarije novom PVC stolarijom boljih energetskih karakteristika uz ugradnju najsuvremenijeg sistema RAL koji osiguravaju veću uštedu energije i sprečavaju pojavu vlage kao i njezine posljedice. Sve navedeno će sukladno elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite rezultirati smanjenjem godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (YH, nd) za 75,88%, smanjenjem primarne energije 46,94% i smanjenjem emisije CO2 za 45,64% na godišnjoj razini. Osim provedbe spomenutih zahvata – mjerom energetske obnove, izgrađena je i betonska ulazna rampa s obostranim rukohvatima i protu kliznom površinom radi osiguranja pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama. Mjerom energetske obnove podići će se i svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima povećanja energetske učinkovitosti te se predviđaju značajne uštede u potrošnji energenata za grijanje kao i smanjenju emisije CO2 što će direktno pridonijeti i zaštiti okoliša. Korisnici prostora boravit će u prostoru koji će biti puno ugodniji te će moći opuštenije obavljati sve aktivnosti.

Sav europski novac ili pak novac resornih Ministarstva, svaka kuna olakšanje je za proračun Općine Petrijanec pa će se ta sredstva moći uložiti u neke druge svrhe. Ove godine imamo odličan uspjeh sa prijavama na Europske fondove ali i na Ministarstva te sam kao načelnik zahvalan na svakom sufinanciranju koje nam je odobreno. Energetska obnova Društvenog doma u Novoj Vesi omogućiti će značajne uštede energije (vode, plina i električne energije), a samom obnovom povećavaju se uvjeti boravka u javnoj zgradi. Već pripremamo nove projekte koje ćemo prijaviti na Energetsku obnovu ili na neke druge natječaje. Napravljen je i energetski certifikat zgrade Društvenog doma razreda “A”  nakon obnove. Ova završna konferencija napravljena je u skladu sa projektnim aktivnostima, međutim to nije završetak ulaganja u Društveni dom Nova Ves – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Na završnoj konferenciji bio je prisutan i potpredsjednik Vlade, Predrag Štromar koji je najavio nove natječaje energetske obnove i kapitalnih pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Društveni dom prije energetske obnove (dotrajala željezna stolarija, krovište, neučinkovita toplinska izolacija):

 

Društveni dom tijekom radova energetske obnove:

 

Društveni dom nakon Energetske obnove:

 

Slike – Završna konferencija

Skip to content