Proračun Općine Petrijanec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Proračun Općine Petrijanec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije 79/16 dana 30. prosinca 2016. godine