Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 46/16 dana 10. listopada 2016. godine