Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 47/15  dana 16. listopada 2015. godine