Proračun Općine Petrijanec za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Proračun Općine Petrijanec za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 69/14 dana 31. prosinca 2014. godine